Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

De focus van het communicatieproject

Als eerste stap maak je een startfiche op. Dat is een beknopte nota van een tweetal pagina's met een ruwe schets van het project. De startfiche richt je blik op de aspecten die je zal uitwerken wanneer je de verschillende stappen van het communicatieplanningsproces doorloopt. 

Hoe scherper je bij de start van een communicatietraject aangeeft wat de contouren en marges van je opdracht zijn, hoe meer kans op succes. Goed begonnen is immers half gewonnen.

Een goed uitgewerkte startfiche geeft antwoorden op de volgende vragen.

  • Wat is de situatie waarrond je een communicatieactie / campagne wilt voeren?
  • Wat is de aanleiding voor de communicatieactie?
  • Welke doel wil je bereiken met de actie / campagne? 
  • Welke resultaten verwacht je van de actie / campagne?
  • Wat is de omgeving waarbinnen de situatie bestaat? 
  • Welke personen of organisaties zijn partner of belanghebbende bij deze problematiek? 
  • Welke middelen (personeel - expertise - werkingsmiddelen - tijd - ...) heb je ter beschikking voor deze campagne? 

Inspiratie hiervoor vind je in de richtvragen voor de situatieanalyse en aanleiding communicatieactie, de doel- en resultaatsbepaling, de omgevingsanalyse,  de stakeholdersanalyse en de analyse van de beschikbare middelen.

Het is niet de bedoeling dat je deze vragen een voor een beantwoordt. Ze zijn een  hulpmiddel om relevante informatie bij de start van het project in kaart te brengen.

Tip! Werk de startfiche uit samen met inhoudelijke collega's en beleidsverantwoordelijken. Zo discussieer je van bij de start met alle betrokkenen over de contouren en de marges van het project én bouw je gezamenlijk een toetssteen op voor eventuele latere discussies.

Door samen een startfiche op te stellen beslecht je fundamentele discussies bij de start van het project. Die discussies duiken onderweg wel weer op, maar dan kan je terugvallen op de startfiche. 

Pas op! Als departement of agentschap van de Vlaamse overheid ben je formeel verplicht om minstens zes weken voor de start van elke campagne een campagneplanfiche in te dienen bij de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie van het Vlaams Parlement. De campagneplanfiche is niet hetzelfde als deze - niet verplichte - startfiche. Vergeet ze niet. Op het extranet van de Vlaamse overheid vind je meer uitleg over de campagneplanfiche en de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie.   

Verplichte kleuterparticipatie - startfiche die focus van het project weergeeft
Rechtenverkenner - startfiche die de focus van het project weergeeft
Taalstimulering en meertaligheid - startfiche die de focus van het project weergeeft