Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Laddering en uitdieping doelgroepprofielen

Nadat de deelnemers in de brainstormsessie hun fictieve persoon hebben voorgesteld, kunnen ze die positioneren op de ladder van gedragsverandering. Deze oefening geeft nuttige informatie over de haalbaarheid van de vooropgestelde gedragsverandering.

Is de kloof tussen het huidige en het gewenste gedrag te groot, dan zal je tussenstappen moeten uitwerken om je uiteindelijke doel te bereiken. De communicatieactie die je ontwerpt, zal deze tussenstappen moeten ondersteunen.

De doelgroepprofielen die je uitwerkt in de brainstormsessie kan je verder verfijnen aan de hand van onderstaande richtvragen. We geven meteen mee voor welke treden en hefbomen de antwoorden nuttig kunnen zijn.

Kennis

 • Zijn de beoogde doelgroepen zich bewust van het probleem waarvoor de beleidsmaatregel een oplossing biedt?
 • Kennen ze de belangrijkste feiten van het probleem?
 • Leven er bij de doelgroepen misvattingen over het probleem?
 • Weten de doelgroepen hoe ze het probleem kunnen voorkomen of onder controle houden?
 • Waar halen ze hun informatie over het probleem?

De antwoorden op deze vragen kunnen je informatie geven over de treden 'onwetendheid' en 'bewustzijn'  en over de hefboom 'enlighten' uit het Change Designers Werkkader.

Attitudes en opvattingen

 • Hoe belangrijk vinden ze het probleem, vergeleken met andere kwesties in hun leven?
 • Met welke andere kwesties associëren ze het probleem?
 • Hoe staan ze tegenover de beleidsmaatregel?
 • Welke voordelen levert de beleidsmaatregel hen op?
 • Denken ze te kunnen ingaan op de beleidsmaatregel?
 • Wat belemmert hen om in te gaan op de beleidsmaatregel?
 • Zijn ze van mening dat mensen uit hun sociaal netwerk hen zullen steunen wanneer ze op de beleidsmaatregel ingaan?
 • Welke zijn de gepercipieerde sociale normen rond de beleidsmaatregel?
 • Wie of wat heeft de grootste invloed op de attitudes of de overtuigingen van de doelgroepen tegenover de beleidsmaatregel?
 • Naar wie kijken de doelgroepen op?

De antwoorden op deze vragen kunnen je informatie geven over de tredes 'bezorgdheid' en 'inzicht'  en over de hefbomen 'enthuse', 'encourage' en 'engage' en 'exemplify' uit het Change Designers Werkkader.

Gedragingen

 • Welke gedragingen stellen de doelgroepen met betrekking tot het probleem?
 • Hebben de doelgroepen het nieuwe gedrag dat samenhangt met de beleidsmaatregel reeds uitgeprobeerd? Zo neen, waarom hebben ze het nieuwe gedrag niet geadopteerd?
 • In welke omstandigheden vertonen ze het nieuwe gedrag al wel?
 • Wat zou het hen gemakkelijker maken om het gedrag aan te nemen dat de beleidsmaatregel vereist?
 • Moeten de doelgroepen nieuwe vaardigheden ontwikkelen om het gewenste gedrag te kunnen stellen?

De antwoorden op deze vragen kunnen je informatie geven over de tredes 'intentie', 'aftastend gedrag' en 'geïntegreerd gedrag' en over de hefbomen 'experience' en 'enable' uit het Change Designers Werkkader.

Communicatiekanalen

 • Aan welke mediakanalen besteden de doelgroepen het meeste aandacht (televisie, radio, kranten, andere media,...)?
 • Welke onderdelen van deze mediakanalen worden het best gesmaakt door de doelgroepen (bepaalde televisieshows, specifieke radiostations, secties uit de kranten,...)?
 • Op welke momenten en op welke plaatsen kijken of luisteren de doelgroepen naar deze media?
 • Wat doen de doelgroepen in hun vrije tijd?
 • Aan welke verenigingen participeren de doelgroepen?
 • Welke woorden gebruiken zij wanneer ze over het probleem spreken?
 • Wie vinden zij geloofwaardige woordvoerders om over het probleem te spreken?

De antwoorden op deze vragen kunnen je informatie geven over de hefbomen 'enlighten' en 'enthuse', 'exemplify' en 'engage' uit het Change Designers Werkkader.

Tip! Maak de doelgroepprofielen ook levendig door ze visueel voor te stellen via een portret, collage, moodboard of iets dergelijks. 

Verplichte kleuterparticipatie - laddering doelgroepprofielen en overzicht sleutels en drempels uit de brainstormsessie
Rechtenverkenner - modelfiche voor de uitwerking van de doelgroepprofielen
Rechtenverkenner - uitgewerkte doelgroepprofielen voor de zes deelsegmenten uit de brainstormsessie
Weinrich, N.K. (1999) Hands-on social marketing. A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 57 - 58.