Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Schema procesflow communiceren met armen

Traject van beleidsvoornemen tot communicatie
Selectie van communicatiegevoelige dossiers Communicatieplanningsproces
Start legislatuur Voorbereiding Uitwerking Evaluatie
Kabinetten Aandachtsambtenaren Tandem CA+ AA Trio CA+ AA+ IA Tandem CA+ IA Trio + IA+ CA+ AA

Legende

AA:
aandachtsambtenaar armoede
CA:
communicatieambtenaar
IA:
ambtenaar die inhoudelijk verantwoordelijk / betrokken is bij beleidsdossier
HAO:
horizontaal armoede overleg
VAO:
verticaal armoede overleg
SZG:
sociaal zwakke groepen
Vlaams Netwerk:
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
Expertencommissie en campagneplanfiche:
de Vlaamse overheid moet voor elke campagne die ze plant een fiche indienen bij de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie in het Vlaams Parlement, minstens zes weken voor de start van de campagne.

Diverse groepen brengen thema's aan voor nieuwe legislatuur via memoranda

 • Vlaams Netwerk
 • Organisaties uit werkveld
 • Strategische adviesraden

Overleg met Vlaams Netwerkover memoranda in aanloop naar de verkiezingen

 • Screening beleidsdocumenten en beslissingen Vlaamse Regering op maatregelen die invloed hebben op leefsituatie SZG
 • Overleg Vlaams Netwerkom reactie op beleidsnota en -brief te inventariseren
 • AAlegt 1e contact met CA+ IA
 • Opname in communicatieplanning
 • Oplijsting maaatregelen overlopen en inschatten van nood aan extra aandacht voor SZGbij communicatie
 • Vanuit communicatie aandacht voor leefsituatie SZGook adviseren bij inhoudelijke uitwerking maatregelen
 • Uitwerking 1e fase campagne; scherpstellen doelen en doelgroepen, insturen campagneplanfiche
 • Feedback op strategie organiseren vanuit eigen entiteit
 • Pretesten strategie bij Vlaams Netwerk
 • Strategie finaliseren en ruwe retroplanning opmaken
 • Strategie en retroplanning voorleggen aan projectgroep
 • Uitwerking 2e fase campagne: mediamix en campagnemateriaal
 • Feedback uit eigen entiteit (o.a. AA) en expertencommissie verwerken
 • Pretesten campagnemateriaal bij Vlaams Netwerk
 • Campagnemateriaal fijnstellen en finaliseren
 • Campagnemateriaal en -timing voorleggen aan projectgroep
 • Evaluatie campagne in eigen entiteit
 • Evaluatie campagne met Vlaams Netwerk
 • Terugkoppeling evaluaties naar vakminister, VAO, HAOen afdeling communicatie
Kabinetten koppelen terug aan Regering & vakministers Aandachtsambtenaren koppelen terug aan HAO Tandem CA+ AAkoppelt terug aan VAO Trio CA+ AA+ IAkoppelt terug aan projectgroep Tandem CA+ AAkoppelt terug aan Projectgroep  
Regering & vakministers HAO VAO Projectgroep Projectgroep  
 • Regeringsverklaring
 • Beleidsnota's
 • Beleidsbrieven
 • Vlaams actieplan armoede
 • Timing en prioritering nieuwe maatregelen
 • Keuze van maatregelen waarbij communicatieacties naar SZGgewenst zijn
 • Goedkeuring strategie + ruwe retroplanning communicatiecampagne
 • Goedkeuring campagnemateriaal + campagnetiming
 • Uitrollen campagne