Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Omgevingsanalyse

Een communicatieactie speelt zich niet af in een vacuüm. Verzamel daarom relevante informatie over omgevingsaspecten die de communicatieactie kunnen beïnvloeden. Is de beleidsmaatregel waarover je communiceert belangrijk voor mensen in armoede, verzamel dan ook informatie die specifiek ingaat op de situatie van mensen in armoede in relatie tot de beleidsmaatregel.

Breng de ruimere context van de communicatieactie in kaart door informatie te verzamelen over allerhande factoren die een invloed kunnen hebben op het bereiken van het beoogde communicatiedoel. Raadpleeg hiervoor de beleidsnota, beleidsbrieven, nota's aan de Vlaamse regering, verslagen van interkabinettenwerkgroepen, statistieken, vakliteratuur. Voer gesprekken met politiek verantwoordelijken, onderzoekers, armoedeorganisaties, ... 

 • In welke geografisch gebied vindt de communicatieactie plaats?
 • Welke sociale en economische factoren kunnen de omgeving beïnvloeden waarbinnen de communicatieactie plaatsvindt?
 • Met welke demografische aspecten moet de communicatieactie rekening houden?
 • Hoe verhouden geografische, sociale, economische en demografische aspecten zich tot elkaar?
 • Welke politieke aspecten/gevoeligheden van het dossier kunnen de communicatieactie positief of negatief beïnvloeden?
 • Zijn er beleidsmaatregelen of wetten die een invloed kunnen hebben op hoe mensen in armoede reageren op je communicatieactie? Zo ja, op welke wijze wil je deze betrekken in de communicatieactie?
 • Is er toekomstig beleid dat een invloed kan hebben op hoe mensen in armoede reageren op je communicatieactie? Zo ja, op welke wijze kan je hiermee rekening houden?

Breng vervolgens de communicatieve context van je actie in kaart door informatie te verzamelen over gelijkaardige communicatieacties, concurrerende boodschappen en beschikbare media.

 • Welke andere organisaties werken rond het zelfde thema met mensen in armoede?
 • Welke boodschappen geven zij die je communicatieactie bij mensen in armoede kunnen ondersteunen?
 • Welke (concurrerende) boodschappen geven zij die de aandacht van je communicatieactie kunnen weghalen? 
 • Welke groepen of sleutelfiguren kunnen tegen de communicatieactie zijn?
 • Welke boodschappen verspreiden zij die je communicatieactie kunnen tegenwerken?
 • Via welke mediakanalen, inclusief intermediaire personen of organisaties, kan je mensen in armoede bereiken rond jouw thema?

Schetst tot slot de organisationele context van je communicatieactie.

 • Wie is de opdrachtgever voor de communicatieactie? Dit kan een minister zijn, een kabinetsmedewerker, een administrateur-generaal, ...
 • Aan wie moet je rapporteren over de communicatieactie?
 • Welke collega's of diensten zullen mee de communicatieactie ontwerpen of uitwerken?
 • Wie binnen je organisatie is vertrouwd met de leefwereld van mensen in armoede? (bv. aandachtsambtenaren, ervaringsdeskundigen, medewerkers die inhoudelijk werken rond armoede, ...)
 • Kan je deze personen betrekken bij het communicatietraject om het perspectief van mensen in armoede in te brengen en te bewaken?

 

Weinrich, N.K. (1999) Hands-on social marketing. A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 45 - 47.
Lagasse, L. (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, p. 77-81.